1
beantwortete Frage
Dobry den, msm dotazek pitko je guma nebo plast? Shanim gumove. Dekuji